tel.: +48 662-04-35-35 | fax: +48 62 738 50 17 | e-mail: biuro@empower.com.pl
Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to duży zakres ubezpieczenia, nieskomplikowane druki i niska cena. Ubezpieczeniem mogą być objęci pracownicy, a także Zarząd Firmy.
 
Zakresem ochrony mogą zostać objęte zdarzenia powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych w miejscu pracy, w drodze z domu do pracy i w drodze powrotnej z pracy do domu, a także całodobowo na terytorium całego świata.
 
Zakres podstawowy obejmuje:
  • świadczenie z tytułu częściowego oraz całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów operacji plastycznej,
  • uznanie następstw zawału serca i udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku.
Jeżeli zakres ubezpieczenia jest dla Ciebie niewystarczający, możesz go rozszerzyć o:
  • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot kosztów leczenia;
  • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Oferujemy ubezpieczenie NNW  dostępne z sumą ubezpieczenia od 5 000 do 200 000 zł.