tel.: +48 662-04-35-35 | fax: +48 62 738 50 17 | e-mail: biuro@empower.com.pl
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie OC polega na ochronie przed konsekwencjami szkód wyrządzonych przez Twoją firmę osobą trzecim w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością lub posiadanym majątkiem.
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
 • szkody osobowe (np. uszkodzenie ciała, śmierć)
 • szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy)
 • straty finansowe
Ochronę ubezpieczeniową można również rozszerzyć na:
 • OC za produkt
 • OC za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania
 • OC najemcy
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w środowisku
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • OC za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego
 • OC za koszty poniesione na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż produktów bez wad
 • OC za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami
 • OC za szkody mające postać czystych strat finansowych
 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dostępne w wielu wariantach.